ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ރޯދަ ވިއްލުން

26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 19:55
-
662
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ރަމަޟާން މަސް ވޭތުކުރަމުންދަނީ މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ހުރިހާ އުފަލެއް ނުލިބިއެވެ.
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް ގުދުސްގެ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް