އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް

12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 17:17
-
1006
އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ދަނީ ޕެޓްރޯލުކުރަމުންނެވެ.
އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު ދުން އަރާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕެޓްރޯލްކުރާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް