މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދާ ފަލަސްތީނުގެ އަބޫ މުސްތަފާގެ އާއިލާ

11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 16:23
-
937
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާތައް ދަނީ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންނެވެ.
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގެދޫކޮށް، މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ލައިލާ އަބޫ މުސްތަފާ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގެދޫކޮށް، މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ އަބޫ މުސްތަފާގެ އާއިލާ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގެދޫކޮށް، މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ނާސިރު އަބޫ މުސްތަފާ އޭނާގެ ކާފަދަރިފުޅު އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގެދޫކޮށް، މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ލައިލާ އަބޫ މުސްތަފާގެ އާއިލާ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގެދޫކޮށް، މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ނާސިރު އަބޫ މުސްތަފާ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް