ޔަމަނުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކޮށްފި

10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 18:30
-
740
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާތާ 126 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ޔަމަނުގެ ސަންއާގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާތާ 126 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ޔަމަނުގެ ސަންއާގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކުރި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާތާ 126 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ޔަމަނުގެ ސަންއާގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކުރި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް