އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:48
-
879
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އެތައްހާސް މީހުންނަށް ވަނީ އެމީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވެ، ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ގެތަކަށް ދިން ހަމަލާއަކަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނެއް ހިތާމަކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ގެތަކަށް ދިން ހަމަލާއަކަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އެއްޗެހި ހިފައިގެން ނިކުންނަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ގެތަކަށް ދިން ހަމަލާއަކަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތައް ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް