އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވާ މީހުން އިތުރުވުން

8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:59
-
847
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް، ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާތާ 124 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.
އަބޫ ޔޫސުފް އައްނައްޖާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ޣައްޒާ ރައްޔިތުން ހިތާމަފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަބޫ ޔޫސުފް އައްނައްޖާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ޣައްޒާ ރައްޔިތުން ހިތާމަފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަބޫ ޔޫސުފް އައްނައްޖާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޣައްޒާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު އުރާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަބޫ ޔޫސުފް އައްނައްޖާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ޣައްޒާގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޮނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އަބޫ ޔޫސުފް އައްނައްޖާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޣައްޒާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ކައިރީގައި އިށީނދެގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް