ގެދޮރު ގެއްލުނު، ޣައްޒާގެ "ނިއުޓަން" އޭނާގެ ޓެންޓު ވައިގެ ހަކަތައިން އަލިކޮށްލައިފި

7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 16:52
-
976
ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޣައްޒާގެ "ނިއުޓަން"، އޭނާގެ ޓެންޓު ވައިގެ ހަކަތައިން އަލިކޮށްލައިފިއެވެ.
ނިއުޓަންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފަލަސްތީނު ކުޑަކުއްޖާ ކަމަށްވާ ހުސާމް އަލް އައްތާރު، ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އޭނާގެ ޓެންޓު އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިންޑް ޓަރބައިންތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ނިއުޓަންގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖާ ކަމަށްވާ ހުސާމް އަލް އައްތާރު އޭނާގެ ބައްޕައާއެކު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ނިއުޓަންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފަލަސްތީނު ކުޑަކުއްޖާ ކަމަށްވާ ހުސާމް އަލް އައްތާރު، ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އޭނާގެ ޓެންޓު އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިންޑް ޓަރބައިންތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ނިއުޓަންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފަލަސްތީނު ކުޑަކުއްޖާ، ހުސާމް އަލް އައްތާރު، ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އޭނާގެ ޓެންޓު އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިންޑް ޓަރބައިންތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ހުސާމް އަލް އައްތާރުއަށް ނިއުޓަންގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް