ޗިލީގެ މެދުތެރޭގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނަދަމުން ދިއުން

6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 21:28
-
867
ޗިލީގައި ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޮފިޝަލުން ވިދާޅު ވަނީ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި މިވަނީ 112 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.
އޮފިޝަލުން ބުނީ ވިނާ ޑެލް މާރާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުން 200 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް: (އޭޕީ ފޮޓޯ)
އަލިފާން ރޯވާން ފެށީ ފަރުބަދަމަތީ، ޖަންގަލީގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި، އެތަންތަނަށް ވާސިލުވާން ދަތި ސަރަހައްދުތަކުގައި: (އޭޕީ ފޮޓޯ)
ވިނާ ޑެލް މާރގެ ޖަންގަލީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވާން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަނީ. (އޭޕީ ފޮޓޯ)
އަލިފާންރޯވެ އަނދަމުން ދިޔައީ ވިނާ ޑެލް މާރް ސިޓީގެ ވަށައިގެން ވަރަށް ބާރުމިނުގައި : (އޭޕީ ފޮޓޯ)
ވިނާ ޑެލް މާރްގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެ ދުމުގެ އަސަރުކޮށް ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ގޭގޭގައި ތާށިވި : (އޭޕީ ފޮޓޯ)
ތިން ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މި ސިޓީއަކީ މަޝްހޫރު ބީޗް ރިސޯޓެކެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ކޮންމެ އަހަރުވެސް މިތާ ބާއްވައި: (އޭޕީ ފޮޓޯ)