ޓެންޓު ކޭމްޕެއްގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދާ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން

6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:12
-
397
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންނެވެ.
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދަނީ ޓެންޓު ކޭމްޕުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް