އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބުރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން

10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:14
-
1043
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވަނީ އެމީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް