އިސްރާއީލުން ޚާން ޔުނިސްއަށް ދިން ހަމަލާތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަލަބޮލިވެފައި

8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:50
-
1061
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޚާން ޔުނިސްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްތައް ދަނީ ފުނިޖެހެމުންނެވެ.
ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނު މީހަކު ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނުގެ މީހަކު ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ކާރެއްގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނުގެ ކުއްޖަކު ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް