ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް އިމާރާތެއް ބިމާހަމަވެފައި

6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 15:20
-
1507
ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރަށް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އާންމުން ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް އިމާރާތެއްބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އާންމުން ބަލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް