ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު

6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:25
-
728
ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު އޮތް ގޮތް
ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ޚާން ޔޫނިސްގެ ގެތަކަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެސަރަޙައްދު ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް