އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން

5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:55
-
1267
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެތައް ބައެއް އިމާރާތްތައް ދަށުވެފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދަމުން ދަނީ ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ މީހުން ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ ކުޑަކުދިން ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއް ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއް ނާސިރް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް