އިސްރާއިލްގެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ޣައްޒާގެ ރަފާހްއަށް

4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:54
-
1093
އިސްރާއިލްގެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ޣައްޒާގެ އެންމެ ދެކުނުން ރަފާހްއަށް އަމާޒުކޮށް، އެސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފިއެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.
އިސްރާއިލުން ރަފާހްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ރަފާހްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ރަފާހްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތަކެއް- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް ދަނީ މަގުމަތިވަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ރަފާހްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ރަފާހްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް