ޣައްޒާއިން ދުމުގެ އަސަރު ނުފިލާ

3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:42
-
1094
އިސްރާއިލުން އެޔެއް މިއެއް ނުބަލާ މުޅި ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، މުޅި ޣައްޒާ ހަފްސުވެ ޖައްވުން ދުމުގެ އަސަރު ނުފިލައެވެ.
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ދުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް