ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:41
-
755
ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިޞާރުކޮށް، އެހޮސްޕިޓަލުން ދިއުމަށް އިސްރާއިލް ސިފައިން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، އެހޮސްޕިޓަލްގައި އިންކިއުބޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް