ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން

14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:39
-
1050
ޚާން ޔޫނިސަށް އިސްރާއިލުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލި، އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންނަށްވެފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޚާން ޔޫނިސްގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް