ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:25
-
1097
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އާންމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވާފައެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހު ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ