އެމްޓީސީސީން 3 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:03
-
941
އެމްޓީސީސީން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.
ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ރ. ކިނޮޅަހު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ރ. ކިނޮޅަހު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ނ. ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ނ. ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ