ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ދޮރުން ދޮރަށް

18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:58
-
816
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ހެންވޭރު ދެކުނު އަދި އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ގާތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތެއް ވަނީ ބާއްވަވާފައެވެ.
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސް ސާލިހު ތުއްތު ކުއްޖަކު އުރުވަޑުވައިގެން - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސް ސާލިހު އާންމުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހު ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހު އާންމުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހު އާންމުންގެ މީހަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހު އާންމުންގެ ބަޔަކާއެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ