ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:47
-
986
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ މައްޗަށްގޯޅި އާއި މާފަންނުގެ ބައެއް ގެތަކަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ޒިޔާރާތް ކުރައްވާފައެވެ.
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުން ގެ މީހަކާ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން; ރައީސް ޞާލިހް އާންމުން ގެ މީހަކާ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް