އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުން - ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިފައި

3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 20:15
-
1200
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، މަރަދޫ ބިންހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރާ މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވީ މަރަދޫ ބިންހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އާންމުންނާއެކު ރައީސް ސާލިހް ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އާންމުންނާއެކު ރައީސް ސާލިހް ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް