"މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2021-2022" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 16:26
-
1726
"މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2021-2022" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައިއެވެ.
"މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2021-2022" ލިބުނު ފަރާތްތައް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާވެސް ބައެއް އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމްވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަތީ އަރުތަވެރިންގެ ބައެއް އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަތީ އަރުތަވެރިންގެ ބައެއް އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބުދަ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޞާލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އައިޝަތު އަލީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް