އެސް.އެމް.އީ ހަބްގެ "މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ފިހާރަ ހުޅުވުން

31 މެއި 2023 | ބުދަ 20:32
-
1086
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެސްއެމް.އީ ހަބްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ސްޓޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. "މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ސްޓޯލްއަކީ ފޮނި ކާއެއްޗެއްސައް ޚާއްޞަ ފިހާރައެކެވެ.
އެސް.އެމް.އީ ހަބްގެ "މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ފިހާރަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
"މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް" ސްޓޯލްއަކީ ފޮނި ކާއެއްޗެއްސައް ޚާއްޞަ ފިހާރައެއް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގައި ހުރި އިތުރު ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެތަންތަނާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގައި ހުރި އިތުރު ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަނާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވިއަން ޕެޓިސިއެރ އެންޑް އެލް އެންޑް އީވްސް"އަކީ އާމިނަތު ހަމީދުއާއި އޭނާގެ ދައްތަ ސޫޒަން ހަމީދު ގުޅިގެން ހިންގާ ސްޓޯލެއް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް