ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:11
-
1456
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި "ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި، ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމެވެ.
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސްއަކީ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުންތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް 2010ގައި ބޭނުންކުރަންފެށި "ގަވަރންމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް"ގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ އައު ނިޒާމެއް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މި ނިޒާމުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ފަހިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސްއަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ތައާރަފުކުރެވޭ ނިޒާމެއް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ތަޖުރިބާކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް