ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

29 މެއި 2023 | ހޯމަ 20:24
-
1678
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ފެނަކަ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. މަގޫދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. ދަރަނބޫދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. ނިލަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ތަދްރީސުލް ޤުރުއާނުލްކަރީމް" ޤުރުއާން ކުލާސް ހުޅުއްވައިދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދޫ ފެނަކަ އާ އިންޖީނުގެއާ އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއައްޔަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއަލީ ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާއި އައިސް ޕްލާންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފ. މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް