ޔޫކްރޭން، ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުން ބަދަލުކުރުން

28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:31
-
1818
ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު ހޫނުވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ޑޮނެސްކު ސަރަހައްދުގައި ދެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބި އަސީރުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައެވެ.
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކުރި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރަޝިއާގެ އޮފިސަރުންނާ ބަދަލުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކުރި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުން، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރަޝިއާގެ އޮފިސަރުންނާ ބަދަލުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކުރި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންތަކެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް