ދަނރަބޫދޫ ބަނދަރު - ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރިވަރަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަ

27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:49
-
1674
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވަނީ ރަސްމީކޮށް، ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނަދަރު ހުޅުއްވާދެއްވާފައެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބުނާގޮތުގައި، ރަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެވެސް ފުރިހަމަ ކޮށެވެ.
ދަނރަބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އާ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަނރަބޫދޫ ބަނދަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވާދެއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުން ކުދި ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ނުބަލައި ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިޙް ވަނީ ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ރައްޔިތުން އެދެމުން ދިޔަކަށް ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަނރަބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރެވުގެން ދިއުމަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަނރަބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ އުންމީދުކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބުނޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް