ޖީ7 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން

23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:49
-
1015
މިއަހަރުގެ ޖީ7 ސަމިޓް ބާއްވާފައި ވަނި ޖަޕާންގެ ހިރޮޝިމާގައެވެ. މިސަމިޓްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.
ޖީ7 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން, ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ހާއްސަކުރެވުނު ސެޝަންގެ ކުރިން، ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ފްރާންސްގެ ރައީސް، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް، ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޖީ7 ސަމިޓްގައި ބޭއްވުނު ރައުންޑް ޓޭބަލް ޑިސްކަޝަންގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޖީ7 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް، ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޖީ7 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަރީޒު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޖީ7 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަރީޒު ރިޝީ ސުނާކް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިއަހަރުގެ ޖީ7 ސަމިޓް ބާއްވާފައި ވަނި ޖަޕާންގެ ހިރޮޝިމާގައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް