ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 18:34
-
2916
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 23 މާޗް 2023.
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - ޔަމަންގެ ރައްޔިތުން މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުން ތުރުކީ ސިފައިން ބޮޑު ބަޑި ޖަހަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - އިންޑޮނީޝިއާގެ މީހުން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - މެލޭޝިއާގެ ކައްކާއެއް، މީހުން ރޯދަވީއްލުމަށް ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި މީހުން ނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - ތުރުކީގެ އާއިލާތަކެއް އެއްވެގެން ރޯދަ ވިއްލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް