1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު، މިސްރުން

23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:28
-
1532
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ މުސްލިމުންތަކެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިސްރުގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބޮޑެތި ޖަމާއަތްތަކުގައި ތަރާވީހު ނަމާދުކޮށްފައެވެ.
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް، ގާހިރާ، މިސްރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް، ގާހިރާ، މިސްރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް، ގާހިރާ، މިސްރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް، ގާހިރާ، މިސްރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް، ގާހިރާ، މިސްރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް