ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހޫނު މުޒާހަރާތަކެއް

20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 19:37
-
1312
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން އާންމުން ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މިމުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، އާންމުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި މީހުން ދަނީ ޕެޓްރޯލް ބޮން ބޭނުންކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހޫނު މުޒާހަރާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި މީހުން ދަނީ ޕެޓްރޯލް ބޮން ބޭނުންކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި މީހުން ދަނީ ޕެޓްރޯލް ބޮން ބޭނުންކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހޫނު މުޒާހަރާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހޫނު މުޒާހަރާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި މީހުން ދަނީ ޕެޓްރޯލް ބޮން ބޭނުންކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް