އިސްރާއިލްގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 19:14
-
1479
އިސްރާއިލްގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ޝަރުއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި މީހުންތައް ފަހަތަށް ޖައްސަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޝަރުއީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއިލުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އުޅެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތައް ހުއްޓުވުމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އިސްރާއިލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފޮޓޯ ޖެހި ގެ ޕޯސްޓަރުތައް ވެސް ބޭނުންކުރި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްލާހުތައް ތަސްދީގުކުރުމާ ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު، މުޒާހަރާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި - - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެއިސްލާހު ތަކުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަސީ ފުނޑިގެންދާނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް