މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023

18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:34
-
3538
މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 ގައި ރައީސް ސާލިހް އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް