ތޫފާން ފްރެޑީ މުޅި މަލާވީ ޗަކަ ކޮށްލައިފި

17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 19:32
-
818
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން މަލާވީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން މަލާވީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން މަލާވީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން މަލާވީއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ތޫފާން ފްރެޑީގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް