ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް - ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުފަލުން ފޮޅިފައި

16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:45
-
1201
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމާއެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިކަމެވެ.
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ އާންމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ހަވާ އަރުވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ހަވާ އަރުވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އެރަށުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ދޮށީ އުމުރުގެ އަންހެނަކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން ގޮސް އިން އެރަށުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން ގޮސް ތިބި މީހުން އެރައިވަލް ޓާމިނަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓް ފެންސް ކައިރީގައި - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:28ގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ފުލައިޓް ޖައްސަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ