ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުން

14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 19:27
-
1422
ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:28 ގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް Q2-6482 އެވެ. މިއީ، ޑޭޝް 8-300 މަރުކާގެ ބޯޓެކެވެ. އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 1200 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭއެކެވެ. އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން އުފަލުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ގައިގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ބައްދާލަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން ގޮސް އިން އެރަށުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން އެ ފްލައިޓުން އައި މީހުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން ގޮސް ތިބި މީހުން އެރައިވަލް ޓާމިނަލްގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓުން ހައުސިން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓްގެ އެޓެންޑެންޓް ބޯޓުގެ ދޮރުހުޅުވުމަށްފަހު ބޭރު ބަލާލަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށްފަހު ޓެކްސީވޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސި މަންޒަރު ބަލަން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓް ފެންސް ކައިރީގައި - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް Q2-6482
ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:28 ގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ފުލައިޓް ޖައްސަނީ - ފޮޓޯ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ