އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓުތައް ބައްލަވާލައްވަން، ކިމްގެ އަންހެން ދަރިފުޅުވެސް

13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:50
-
978
އުތުރު ކޮރިއާއިން ވަނީ މާޗު 10 ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އިތުރު މިސައިލް ޓެސްޓުތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓު، އެގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އުތުރު ކޮރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓު، އެގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުންއާއި ދަރިކަނބަލުން ކިމް ޖޫ އޭ ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް