ޕެރޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށްކުރާ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 17:35
-
659
ޕެރޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މައިގަނޑު ޑިމާންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮންގްރެސް އުވާލުމާއި، މިހާރުގެ ރައީސް ޑީނާ ބޮލުއާޓޭގެ އިސްތިއުފާއާއި، އާ އާންމު އިންތިޚާބާއި، ކެސްޓިލޯ ދޫކޮށްލުމާއި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ.
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ރަޔަޓް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހިމާޔަތް ހޯދަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ފުލުސް އޮފިސަރުން ފެންސެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، އަންހެނަކު ޝުއޫރުފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ރަޔަޓް ފުލުހުން ޝީލްޑް ހިފައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕެރޫގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، މީހަކު ބިންމަތީގައި އޮށޯވެގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް