ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބް

24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:43
-
717
ޣައްޒާގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ފުރަތަމަ ބޮކްސިން ކްލަބް މިވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.
ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބްގެ ހަރަކާތްތެކުގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
މިއީ ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުވި ފުރަތަމަ ބޮކްސިން ކްލަބް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބަށް އެކި އުމުރުފުރާ ތަކުގެ މީހުންގެ ތާއިދު ލިބޭ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބްގެ ހަރަކާތްތެކުގެ ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބްގެ ބައިވެރިއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޮކްސިން ކްލަބްގެ ބައިވެރިއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް