ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން

21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 18:16
-
804
އެމްޓީސީސީން މިވަނީ ވިލިމާލޭގައި އާރްޓީއެލް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފައެވެ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގައި އާރްޓީއެލް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 20ގައި - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގެ މިނީ ބަސްތަކުގައި އެއްފަހަރާ 15 މީހުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންކުރަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ބަސް - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޖުމުލަ ހަ ބަސް ބޭނުންކުރޭ - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ