ރަޝިޔާއިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސަލާމަތްވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން

20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 16:55
-
1750
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ޑިނިޕްރޯއަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސަލާމަތްވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ ތެރެއިން ފެނުނު އާއިލާއެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތަނުގަ ހާމައަށްއޮތް ބަދިގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ ތެރެއިން ފެނުނު އާއިލާއެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތަނުގަ ހާމައަށްއޮތް ބަދިގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތަނުގަ ހާމައަށްއޮތް ފާހާނާއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ސަރަހައްދުގައި، ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށްފަހު ޑެނީސް އޭނާގެ ހަލާކުވެފައިވާ އެޕާޓްމެންޓުން ނިކުންނަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް