ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް ފަށައިފި

19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:57
-
935
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓުތައް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އަލުން މިވަނީ ފަށާފައެވެ.
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށައި ރާއްޖެއަށް އައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް - ފޮޓޯ: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ފޮޓޯ: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ފޮޓޯ: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ފޮޓޯ: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށައި ރާއްޖެއަށް އައި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް - ފޮޓޯ: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް