ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:15
-
890
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަމްދެކް އައްކާ މޮހަ ސެނާ ޕަޑައި ޓެކޯ ހުން ސެން ވަނީ ޖެނުއަރީ 15ން 17އަށް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ދައުވަތަކަށެވެ.
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުހަބާދެއްނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުން ސެންއާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުން ސެންއާއި ރައީސް ސާލިހް ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ސާލިހް ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުން ސެންއާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުން ސެން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް