ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަދިވެސް ދަނީ ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރަމުން

21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 22:57
-
102275
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފެށި ހަނގުރާމައާއެކު އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތުން ދަނީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން އަމާން މަންޒިލުތަކަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަރުގަދަވާން ފަށާފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުގެ އާންމުން ދަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ދަނީ ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަރުގަދަވާން ފަށާފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުގެ އާންމުން ދަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ދަނީ ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ވަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަރުގަދަވާން ފަށާފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުގެ އާންމުން ދަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް