ރައީސް ސާލިހް އޮޅުވެލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 11:46
-
39726
ރައީސް ސާލިހް އޮޅުވެލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
އޮޅުވެލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ރައްޔިތުން ވަނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޅުވެލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ރއީސް ވަނީ ރަށުގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޅުވެލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން - މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާއިރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ހިއްސާކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޅުވެލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ރަށަށް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޅުވެލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ވަރަށް އަވަހަށް ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރަށުގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ