ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 20:27
-
37276
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ރައީސް ސާލިހް ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ބަނދަރުގައި ތިބި މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - ރައީސް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގަތުމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - ރައީސާއެކު މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ޖެނުއަރީ 7 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، ކޮމަންޑޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުުނި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ލިބިވަޑައިގަތީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރާޝިދަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ށ. ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ