ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
26 މެއި 2021 | ބުދަ 13:08
-
3116
ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރި ރާޅާ އެކު އިތުރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް - ސަލާމާތީ ބާރުތަކުން ތަންފީޒްކުރަނީ
ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެ މިހާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ އެންމެ ބިރުވެރި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ކާފިއު ގަޑީގައިވެސް އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގައި ވެސް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވޭނީ އެކަމަށް ދޫކުރެވޭ ހާއްސަ ހުއްދައަކާއި އެކު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާފިއު ގަޑިވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި، އެގޮތުން ހަވީރު 4:00ން ހެނދުނު 8:00ށް ބޭރަށް ނުކުތުމަކީ މަނާކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހެނދުނު 6ން ރޭގަނޑު 12:00ށް ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ފިހާރަ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ އެތެރޭގައި ތިބެ ކެއުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ބޭރުގައި މީހުން އުޅުން މަދުކުރުމަށް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރަނީ 2 ފާސް، އެގޮތުން ފުރަތަމަ މީހާއަށް ހެނދުނު 8:00ން 12:00ށް ފާސް ދޫކުރާއިރު، ދެވަނަ މީހާއަށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ 12:00ން ހަވީރު 4:00ށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ-
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ކާފިއު ގަޑީގައި ފިހާރަ، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ޑެލިވަރީ ނޫން ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނަމަ އެތަނެއް 5000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމަ އަށް ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ޓޭކް އަވޭ އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގަޑިތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުކަތުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ވިލިމާލޭ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved