ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
21 މެއި 2021 | ހުކުރު 12:58
-
5926
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު - ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚާއްސަ ޓެލެތޯންގައި އާންމުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން
''ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު'' މިނަމުގައި ޚާއްސަ ޓެލެތޯނެއް ރާއްޖެޓީވީން ވަނާ ފަށާފައެވެ. ޕަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ފެށި މި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. ފަންޑު ފޮއްޓަށް ފައިސާ ލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ ހެންވޭރު ސަހަރާގެ ޕާކިން އޭރިއާގައެވެ.
ރާއްޖެޓީވީން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ބޭރު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގެ ފޮއްޓަށް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް ކުޑަކުއްޖަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް ކުޑަކުއްޖަކު ފައިސާ ލަނީ، ޓެލެތޯން ނިމޭއިރު ލިބޭ ފައިސާ ފަލިސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް ކުޑަކުއްޖަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް ކުޑަކުއްޖަކު ވަކި ލާރި ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އައިސް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ޓެލެތޯންގެ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ފެށި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަންޑުފޮއްޓަށް މީހަކު ފައިސާ ލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved